referat af møde den 13 aug 2018

Tilstede: Heidi Kimer Rasmussen, Arne Hansen, Ulla Kraft, 

Lars Hansen, Annette Henderson, Jan Julin, Rikke Knudsen

 

Gæst: Niels Vestergaard

 

 

2018.08.00

 

Afbud:

 

Finn Pedersen

2018.08.01

 

Godk. dagsorden

Referent 

Ordstyrer

Godkendt

Rikke Knudsen

Jan Julin

2018.08.02

 

Status på økonomi.

 

Kvartalsrapport 01-01-2018 til 30-06-2018 gennemgået og godkendt.

2018.08.03

 

Status på sognehus

Status uændret

2018.08.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

 

 

 

 

Præsten:

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

 

-nye billeder til Sognelokalerne.

-henvendelse om urneflytning – menighedsrådet bevilger flytning jf. gældende GIAS-takster.

-Jan fylder 50 år d. 10. September – der er åbent hus i Sognelokalerne fra kl. 13-17. 

 

-Babysalmesang begynder i uge 34

-Strikkegudstjeneste lørdag d. 11. august

 

 

-Film om Voksenkorets tur til Køben-havn lagt på FB.

 

 

Syn af kirke, præstebolig og sogne-lokaler bestilles

 

-intet at bemærke

2018.08.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter - 

-Høst d. 30. september kl. 19.00, Jan og Annette er tovholdere. Kirkelig aftenskole d. 18. september.

 

2018.08.06

 

Sognetur

Annonce i Folkebladet d. 14. og tirsdagen efter, samt så har der været omtale tidligere. 

2018.08.07

 

Eventuelt

 

Intet at bemærke

 

Referat af mødet den 2.maj

2018.02.00

 

Afbud:

 

Rikke

2018.02.01

 

Godk. dagsorden

Referent 

ordstyrer

 

Godkendt

Jan

Finn

2018.02.02

 

Status på økonomi.

Godkendelse af foreløbigt budget for 2019

 

 

Kvartalsrapport Godkendt 

Udsat

2018.02.03

 

Person data forordningen

Godkendt 

2018.02.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

Præsten:

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

 

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

 

Orientering 

Orientering 

 

 

 

 

Orientering 

 

 

 

 

Tilbud modtaget på højtaler i kirken, afvist pga. økonomi.

Vi gør et forsøg med at bruge vores højtaler system fra udegudstjenesterne 

 

 

 

2018.02.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter 

4. maj. 

Ulla og Arne har bestil mad.

Jan har tjenesten – fakler på kirkegården

 

2. Pinse dag / Grill gudstjeneste

Ingen telte, låner parasoller hvis det er muligt

Grill / bord / bænke / skal lånes – spørg Poul

 

MR deltager – Heidi, Ulla, Arne Finn og Annette 

 

Mødes kl 13.00

 

Jan bestiller mad

Jan laver en ”drejebog” da han ikke deltager pga. ferie

 

 

2018.02.06

 

HR konsulent 

Godkendt

2018.02.07

 

Foto til hjemmeside

udsat

2018.02.08

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

Gennemgang af projekt – ser fint ud 

Møde på stiftet den 17. maj for at forlægge projektet 

2018.02.09

 

Eventuelt

Intet at bemærke

referat af den 21 marts 2018

2018.03.00

 

Afbud:

 

Rikke Steen Knudsen

Heidi Kimer Rasmussen

2018.03.01

 

Godk. dagsorden

Referent 

ordstyrer

 

Godkendt

Jan Julin

Jan

2018.03.02

 

Status på økonomi.

 

Udsat

2018.03.03

 

Foto til hjemmeside

Udsat 

2018.03.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

 

 

Præsten:

Kontaktperson:

 

Kirkeværge:

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsudvalg

 

Information omkring den varslet konflikt.

Information og debat omkring data forordningen 

Vi har registreret os, så vi kan bruge billeder fra nettet – det koster efter ud efter hvor mange der er i sognet

 

Udgår

 

Intet at bemærke

 

Arne orienteret omkring henvendelse fra børnehaven med hensyn til BBR registrering

Arne er ved at undersøge mulighed for lyd anlæg i kirken

 

 

2018.03.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter - 

Skær torsdag, Ulla – Arne –Finn og Annette

4. maj Jan – Ulla og Arne – jan bestiller pølse bord.

Konfirmationer Finn, Annette, Martin, Mathias, Jan og Sofie

2018.03.06

 

Forårskoncert den 16. maj kl 19.00

Godkendt, MR betaler ikke kørsel

Ulla køber blomster

2018.03.07

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

Møde den 26. marts i byggeudvalget sammen med arkitekten

Vi inviter Rikke til at deltage

2018.03.08

 

Eventuelt

Finn, har forhandlet med ”maskine handleren” om at bytte til ny grave maskine – en ny maskine som passer bedre til vores kirkegård

Udskiftning er omkostning neutral

 

 

 

 

Møde datoer

2. maj kl 19.00

12. juni kl 17.00

14. aug kl 19.00

18. sep kl 19.00

 

referat af møde den 28. feb 2018

Tilstede: Jan Julin, Lars Hansen, Ulla Svane Kraft, Arne Hansen,

Heidi Kimer, Rikke Knudsen

 

Gæst: Niels Vestergaard og Nina Lykkegaard Nielsen  

                                                                                      

2018.02.00

 

Afbud:

 

Annette Henderson og Finn Pedersen

2018.02.01

 

Godk. dagsorden

Referent

ordstyrer

 

Godkendt

Rikke Knudsen

Jan Julin

2018.02.02

 

Status på økonomi.

 

Gennemgang af kvartalsrapport 01.01.17 til 31.12.17: Godkendt.

Årsregnskab 2017 med følgende stempel "Årup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62380810, Regnskab 2017, Afleveret d. 28-02-2018 20:31" er godkendt.

 

2018.02.03

 

Status på graverhus

Graverhuset er afsluttet

2018.02.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

 

Præsten:

 

 

Kontaktperson:

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

 

- Leje af sognelokalerne d. 10. Sep-tember 2018 til formandens officielle 50 års fødselsdagsreception.

 

 

-Mange dåb. Konfirmandtilmelding er i gang.

 

 

-orientering

 

-Træer fældet på kirkegården

 

 

Sognetursudvalget mødes snarest

2018.02.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter -

- spaghettigudstjeneste d. 2. Marts kl. 17.00. Annette, Heidi og kaffeda-merne. Jan sætter borde op.

-Gospel: kaffedamer og Ulla og Ar-ne. Jan tager billeder.

-Skærtorsdagaften: Jan bestiller os-tebord og bestiller vin.

-2. Pinsedag d. 21. Maj kl. 17.00 på plænen.

2018.02.06

 

Forårskoncert

-udsættes til næste møde

2018.02.07

 

Foto til hjemmeside

- udsættes til næste møde

2018.02.08

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

- møde d. 26. marts kl. 15.00 i sog-nelokalerne.

2018.02.09

 

Eventuelt

Intet at bemærke

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

referat af fællesmøde den 6 feb 2018

2018.02.00

 

Afbud:

Uden afbud

Rikke og Lotte

Niels Ivar

2018.02.01

 

Godk. dagsorden

Referent

 

Ekstra punkt om skriv til bedemænd

Jan

2018.02.02

 

Hvordan går det – bordet rundt

 

 

 

 Rørup

God kirkegang

Nørkleklub ”sælger” ud af deres vare til fordel for ny dåbskande – pengene går ubeskårede 

2018.02.03

 

Sognetur

Vi køre en forsøgsordning med at prøve næste sognetur 2018 med udgangspunkt fra Rørup

Efter sogneturen evalueres turen  

2018.02.04

 

Takster for afløser

Fælles takster ar aftalt iflg billag

 

2018.02.05

 

Udvalget arbejde for Kor mv.

.udvalget foreløbig arbejde gennemgået

2018.02.06

 

Eventuelt

Ingen bemærkninger

2018.02.07

 

Skriv til bedemænd

Nina og Jan laver brev omkring takster mv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde den 12. juni

referat af den 24 jan 2018

 

Tilstede: Annette Henderson, Finn Pedersen, Jan Julin, Ulla Svane Kraft,

Rikke Knudsen

 

Gæst: John Vestergaard

 

                     

                                                                                      

2018.01.00

 

Afbud:

 

Heidi Kimer Jacobsen, Arne Hansen, Lars Hansen

2018.01.01

 

Godk. dagsorden

Referent

ordstyrer

 

Godkendt

Rikke Knudsen

Finn Pedersen

2018.01.02

 

Status på økonomi.

 

Udsættes til næste møde

2018.01.03

 

Status på graverhus

Udsættes til næste møde

2018.01.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

Præsterne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

Kirkeværge:

 

Aktivitetsudvalg

 

Velkommen til John Vestergaard. Lys på kirken: Tages ned senest i uge 9.

 

John Vestergaard: Tak for opmærk-somheden i anledningen af min ind-sættelse. Foreslår at der på sigt kommer et nyt lydanlæg ind i Aarup kirke – også for at spare stemmen.

Kirkelig aftenskole gik fint, - god mad.

 

Konfirmandtilmelding 2019 er i gang. Tre konfirmationer lørdag. Forældre-møde d. 31. Januar i Aarup kirke. Mange dåb de kommende uger. Ba-bysalmesang: 11 tilmeldt.

 

Drøftelse af nye takster ved afløs-ning for kirkesanger og organist.

Maskine på kirkegården: en drøftel-se fandt sted.

 

2018.01.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter -

Fastelavnsgudstjeneste: Kaffeda-merne bager. Ulla, Arne, Niels og Jan praktisk – mødes kl. 13.00.

Gospel: kaffedamer og Ulla/Arne praktisk hjælp 11. marts.

Spaghettigudstjeneste 2. Marts kl. 17, Annette er tovholder.

2018.01.06

 

Gudstjenester / kirketjener

En drøftelse fandt sted.

2018.01.07

 

Fællesmøde 6 feb

Orientering.

2018.01.08

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

Udsættes til næste møde.

2018.01.09

 

Foto til hjemmeside

Udsættes til næste møde.

2018.01.10

 

Eventuelt

Intet at bemærke.

 

 

 

 

.