Referat menighedsrådsmøde Aarup menighedsråd, 29. juni 2020

Deltagere: Jan Julin, Rikke Steen Knudsen, Daniel Valentin Hansen, Jette Nielsen

og Pia Majbrit Hansen

Gæst; Niels Vestergaard      

                                                                                   

2020.06.00

 

Afbud:

 

Ingen

2020.06.01

 

Godk. dagsorden

Referent

 

Godkendt

Rikke Knudsen

2020.06.02

 

Nyt Sognehus

 

Det af PU d. 22. juni 2020 godkendte sognehus er d.d. enstemmigt godkendt af menighedsrådet, samt underskrevet. MR giver hermed fuldmagt til formand Jan Julin til underskrivelse af dokumenter i byggesagen.

2020.06.03

 

Konstituering

Pga. udmeldinger af MR pr. 15. juni 2020, har menighedsrådet konstitueret sig på ny som nedenfor punkt: Deslige har Fyens stift d.d. givet tilladelse til reduktion af antallet af valgte medlemmer af menighedsrådet for resten af valgperioden.

 

 

 

 

 

Valg af formand:
Valg af næstformand:  

Valg af kirkeværge:
Valg af kasserer:

Valg af regnskabsfører:

Valg af sekretær:                                                    

Valg af kontaktperson:
Valg af bygningskyndig:

Valg af underskriftsberettiget:

Valg af stående udvalg:

Kirkegårdsudvalget:

Valg præsteboligudvalg:,

Valg af valgbestyrelse:

 

Valg af formand for valgbestyrelsen:

 

Byggeudvalg

Jan Julin

Rikke Steen Knudsen

Jan Julin

Daniel Valentin Hansen

Niels Vestergaard
Rikke Steen Knudsen
Rikke Steen Knudsen

Poul Edvard
Jan Julin

Alle medlemmer
Jan Julin og Pia Hansen

Rikke Steen Knudsen og Jan Julin

Rikke Steen Knudsen

 

Jan Julin, Rikke Steen Knudsen, Niels Vestergaard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.06.04

 

Eventuelt

Menighedsrådsvalgmøde d. 15. september kl. 19.00 i Sognelokalerne.

Referat af mail møde af den 16/5 2020

Referat af mail møde af den 16/5 2020

Mail udsendt:

From: Jan Julin Nielsen <printmand@printmand.dk>
Sent: Saturday, May 16, 2020 4:12:26 PM
To: Ulla Svane Kraft <hansenkraft@gmail.com>; Annette Henderson <ahenderson@live.dk>; rikke <rsk@km.dk>; Finn Pedersen <Finn_P@tdcadsl.dk>; bla <blackwulf@live.dk>; Heidi Kimer Rasmussen <heidikimer@icloud.com>
Cc: Niels Vestergaard <nv@hotmail.dk>
Subject: FW: Budget 2021 menighedsråd

Hej Alle,
Vi skal som tidligere meldt ud af provsten, indsende foreløbige budget for 2021 inden den 1. juni.

PU har besluttet at det er samme drift ramme for 2021 som vi har i 2020.05.16 Har i kommentar til udkastet? 

Mvh. Jan

Godkendt på mail i perioden den 18/5 til den 20/5

Årup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62380810, Budget 2021, , Bidrag budget afleveret d. 30-05-2020 11:09

Referat 11. marts 2020

                      

                      Tilstede, Ulla, Arne, Finn, Heidi, Daniel, Jan

                      Gæster: Niels                                             

2020.03.00

 

Afbud:

 

Annette og Rikke

2020.03.01

 

Godk. dagsorden

Referent 

ordstyrer

 

Godkendt

Jan

Finn

2020.03.02

 

Status på økonomi.

 

Årsregnskab 2019 godkendt

Årup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62380810, Regnskab 2019, Afleveret d. 07-03-2020 08:41

 

2020.03.03

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

Orientering givet.

2020.03.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præsten:

 

 

Kontaktperson:

 

 

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

 

Skærtorsdags gudstjeneste – ingen vin/ost

Retningsliner i udsendte mail følges

 

Ang. Kor 

Kor undervisning skal følge sundhedsstyrelsen anvisninger.

Formanden har menighedsråd mandat, til at indstille kor, hvis det vunders at der er behov herfor 

 

 

Udgår

 

 

Syn den 27 maj.

Arne får udført mangler fra sidste syns gennemgang.

 

Brandsyn - gennemgået

 

 

Udgår

2020.03.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter 

 

Afventer – mulighed for aflysninger af aktiviteter pga. corona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.03.06

 

Eventuelt

 

 

 

 

Heidi har pga. arbejdspres fra sin arbejdsgiver – fået udfordringer som valgformand og efterlyser hjælp fra MR.

 

Opstillingsmøde den 12. maj i sognelokalerne. 

Kl. 19.00

MR deltager.

 

Jan indkalder Niels og Arne til nyt møde med kirkegårds opmåling.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

referat 19 feb 2020

 Referat af Aarup menighedsråd,
19. feb. afholdes i sognelokalerne kl 19.00 til 22.00 

Tilstede, Ulla, Arne, Anette, Finn, Jan og Heidi
Gæst; Niels

                      

2020.11.00

 

Afbud:

 

Rikke og Daniel                

2020.11.01

 

Godk. dagsorden

Referent 

ordstyrer

 

Godkendt

Jan Julin

Finn

2020.11.02

 

Status på økonomi.

 

Foreløbigt regnskab gennemgået.

2020.11.03

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

Afsluttet med Arkitekt og tilbudsgiver på ”gammelt” projekt.

Projekt med SC er endeligt afsluttet.

 

Byggeudvalg ønsker at mødes med PU for dialog omkring sognehus, Jan kontakter PU for aftale af møde.

 

Finn og Arne laver oplæg til dagsorden.

 

 

Jan, Rikke og Niels får lavet et tilbud fra byggefirma på ”nyt” projekt til brug for næste møde.

2020.11.04

 

MEDDELELSER: 

Formand:

Præsten:

Kontaktperson:

Kirkeværge:

 

Aktivitetsudvalg

 

Intet at bemærke

Udgår

Intet at bemærke

Brandsyn den 26/2 sognelokalerne

 

Intet at bemærke

2020.11.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter 

 

Fastelavn, vi møde i sognehuset kl

13.30

Skærtorsdag Ulla og Arne er tovholder

 

2020.11.06

 

Årsværk Elisabeth

Godkendt

2020.11.07

 

Efterårskoncert 2020

Godkendt

2020.11.08

 

Eventuelt

Drøftelse omkring kommende valg,  Der skal vælges et nyt MR, da ingen ønsker genvalg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

referat mr Møde den 21/1 2020

Tilstede: Daniel Valentin, Annette Henderson, Finn Pedersen, Heidi Kimer Rasmussen, Rikke Knudsen, Ulla Svane Kraft, Arne Hansen

 

Gæst: Niels Vestergaard                             

2020.01.00

 

Afbud:

 

Ingen

2020.01.01

 

Godkendelse dagsorden

Referent 

ordstyrer

 

Godkendt

Rikke Knudsen

Jan Julin

2020.01.02

 

Status på økonomi.

 

Kvartalsrapport 01.01.19-31.12.19 udsendt og gennemgået.

2020.01.03

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter -

Fastelavn d. 23. februar kl. 14.00: Fastelavnsboller bages, 3 faste-lavnstønder og slik indkøbes: Annet-te og Finn er tovholdere.

 

2020.01.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

Præsten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

 

Møde i marts d. 11. marts, samt d. 19. februar.

 

Tilmelding konfirmand 2021. 

Minikonfirmander efter påske: tirsdag kl. 14.30-16.00 Indbydelse sendes ud i marts. Afslutning fredag d. 15. maj kl.17.00 i Aarup kirke med efterfølgende pølser på kirketorvet.

Konfirmandforældremøde først i fe-bruar – det praktiske gennemgås: Karen fotograferer og Jan laver bille-derne.

 

 

Intet at bemærke

 

Behandling af kirkegårdsopmålingen pågår i udvalget.

 

Sognetur d. 6. september, - gode ideer.

2020.01.05

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

Brev fra PU- gennemgået.:Projekt sognehus kan ikke økonomisk reali-seres, hvorfor menighedsrådet vælger at følge PU’s anbefaling. Jan Julin kontakter arkitekt Søren Chris-tian Bonde for afslutning af projektet.

2020.01.06

 

Kirkebil

Aarup kirke tilbyder ikke længere kirkebil.

2020.01.07

 

MR valg 2020

Orienteringsmøde d. 12. maj 2020, - valgforsamling 15. september 2020. PU laver fælles annonce. Heidi er valgformand.

 

 

 

 

2020.01.08

 

Eventuelt

 

 

 

Lukket møde

 

 

2020.01.09

 

Evaluering af 24/12

Graverregulativ gennemgås på et kommende møde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af menighedsrådsmøde september 2019

Tilstede: Finn Pedersen, Jan Julin, Ulla Svane Kraft, Arne Hansen, Annette Henderson, Rikke Knudsen

 

Gæst: Niels Vestergaard

                                                                                      

2019.09.00

 

Afbud:

 

Lars Hansen

2019.09.01

 

Godk. dagsorden

Referent

ordstyrer

 

Godkendt

Rikke Knudsen

Jan Julin

2019.09.02

 

Status på økonomi.

 

Kvartalsrapport 30.06.19 udsendt og godkendt. Revisionsprotokollat 2018 gennemgået, godkendt og under-skrevet.

2019.09.03

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

Udbudsmateriale udarbejdes af arkitekt til gennemsyn.

2019.09.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

Præsten:

 

 

Kontaktperson:

 

 

 

 

Kirkeværge:

 

 

 

 

 

Aktivitetsudvalg

 

Intet at bemærke.

 

Konfirmandundervisningen gået i gang. Skole-kirkearbejde i gang.

 

Gudstjenesteplan udsendt med op-datering. Brugermanual til bisættel-ser.

 

 

Der tages kontakt til stiftet ang. fred-ningstid. Alterdug indvies d. 1. de-cember kl. 10.15, invitation sendes særskilt til Nørkleklubben ved Rørup kirke.

 

Se næste punkt

2019.09.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter –

Høst for børn, samt Høst

 

 

 

27. september kl. 17.00. Pølser på kirketorvet, - Annette handler ind…. Jan ordner grill.

 

29. september kl. 19.00:: Kaffedamer laver laver gammeldaws æblekage. Arne og Ulla sætter borde op.

 

Koncert d. 20. oktober kl. 15.00: Arne og Ulla er tovholdere. Buket til musikerne og et glas vin i våbenhuset.

 

 

2019.09.06

 

Syn

Kirkegårds, kirke- samt præstebolig-syn. – Arne kontakter Poul Edvard for dato.

2019.09.07

 

Opmåling kirkegård

Niels, Arne og Jan arbejder videre med opmålingstallene.

2019.09.08

 

Visitats 27. oktober 2019

Gudstjeneste kl. 10.15

2019.09.09

 

Eventuelt

 

Referat af menighedsrådsmøde Aarup menighedsråd, 18. juni 2019

Tilstede: Ulla Svane Kraft, Arne Hansen, Annette Henderson, Finn Pedersen, Lars Hansen, Jan Julin, Rikke Knudsen

2019.07.00

 

Afbud:

 

Ingen

2019.07.01

 

Godk. dagsorden

Referent

ordstyrer

 

Godkendt

Rikke Knudsen

Jan Julin

2019.07.02

 

Status på økonomi.

 

Intet at bemærke

2019.07.03

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter -

-Sognetur d. 8. September til Faaborg. Gudstjeneste kl. 10.00 i Aarup kirke, - Annette og Ulla arrangerer sammen med Annelise.

-Høstgudstjeneste for børn d. 27. September kl. 17.00 med grill-pølser udenfor kirken – Jan, Finn og Annette er tovholdere.

-Høstgudstjeneste d. 29. September kl. 19.00 med høstkaffe i Sognelokalerne efterfølgende. Kaffedamerne laver æblekager.

-Efterårskoncert d. 20. Oktober kl. 15.00 – Arne og Ulla er tovholdere.

-9 læsninger d. 8. december med menighedsrådet og Voksenkoret. Der er et lille arrangement efter gudstjenesten i Sognelokalerne – Annette er tovholder.

-Julekrybbespil d. 11 og 12 decem-ber kl. 18.30 for forældre og søs-kende i Aarup kirke, samt om for-middagen for børnehaver og Aa-rupskolens yngste årgange.

 

2019.07.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præsten:

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

Kirkeværge:

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsudvalg

 

Optagelse DR d. 25. Juni i Aarup kirke hele dagen. Der er lavet kontrakt med DR ang. brug af kirke og kirkegård. Jan er med hele dagen til optagelserne.

 

Biskoppen kommer på visitats d. 27. Oktober. Menighedsrådet har endnu ikke modtaget indbydelse hertil fra biskoppen, hvilket undrer menig-hedsrådet.

Konfirmandindskrivning d. 16. Juni i Aarup kirke. Fine konfirmationer i maj måned. Minikonfirmandafslutning forløb fint.

 

Intet at bemærke

 

 

Opmåling af kirkegård berammet til d. 24. Juni. Det besluttes at Arne kontakter stiftet og udsætter opmå-lingen 2 måneder, så de rigtige tal kan blive indsamlet.

 

 

Evt. koncert med Syngedrengene d. 21. Maj 2020 – Ulla er tovholder.

2019.07.05

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

Der arbejdes videre med projektet

2019.07.06

 

Sognetur

8. september. Der sættes annonce i Aarup folkeblad i midten af august. Tilmelding sker til Ulla, Annette og Annelise. Der er maks. 60 pladser, - først til mølle-princip.

2019.07.07

 

Kirketjener medhjælper

Ane har opsagt stillingen. Karen og John

 

 

 

 

2019.07.08

 

Eventuelt

Intet at bemærke

Referat af menighedsrådsmøde Aarup menighedsråd, 26 marts 2019

Tilstede: Finn Pedersen, Annette Henderson, Jan Julin, Arne Hansen,

Ulla Svane Kraft, Rikke Knudsen, Lars Hansen

 

 

Gæst: Niels Vestergaard                                                                        

2019.03.00

 

Afbud:

 

Heidi Kimer Rasmussen

2019.03.01

 

Godk. dagsorden

Referent

ordstyrer

 

Godkendt

Rikke Knudsen

Jan Julin

2019.03.02

 

Status på økonomi.

 

Gennemgang af økonomien 2018. Menighedsrådet har godkendt regnskab for 2018. Regnskabet er forsynet med følgende stempel:

Årup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62380810, Regnskab 2018, Afleveret d. 26-03-2019 19:23

 

PUV har anmodet om, at budget for 2019 korrigeres mht. formålskontering. Budgettet er tilrettet og menighedsrådet har godkendt det rettede budget. Budgettet er forsynet med følgende stempel:

 

2019.03.03

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter -

Skærtorsdag d. 18. april: Annette er tovholder og laver ostebord, samt sørger for vin.

4. maj Befrielsen: Arne og Ulla er tovholdere.

4. maj konfirmation: Som sidste år.

10. maj: Grillpølser.

2019.03.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

Præsten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

 

Indgangsparti til kirken er færdig – meget store roser og flot arbejde.

 

Gospel var et godt arrangement. Fin gudstjeneste efterfølgende.

Minikonfirmanderne er startet op – afsluttes d. 10. Maj. 28. Minikonfirmander er tilmeldt. Ulla, Rikke og Elisabeth er undervisere.

Konfirmandtilmelding 2020 er ved at være afsluttet – flot tilmelding. Konfirmandgudstjeneste for konfir-manderne 2020 d. 16. Juni i Aarup kirke

 

Intet at bemærke

 

 

Afventer svar fra Stiftet vedr. opmå-ling af kirkegården.

 

Se punkt 3.

2019.03.05

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

Der er blevet taget jordbundsprøver på kirkegården, samt arkitekten ar-bejder med detailprojektering.

2019.03.06

 

orlov

Heidi Kimer Rasmussen har bedt om orlov grundet arbejdspres frem til september 2019. Suppleant indkaldes.

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.03.07

 

Eventuelt

Intet at bemærke

Referat menighedsrådsmøde Aarup menighedsråd, 12. februar 2019

Tilstede: Heidi Kimer Rasmussen, Arne Hansen, Ulla Svane Kraft,

Annette Henderson, Finn Pedersen, Rikke Knudsen, Jan Julin

 

Gæst: Niels Vestergaard                              r                                          

2019.02.00

 

Afbud:

 

Lars Hansen

2019.02.01

 

Godk. dagsorden

Referent

ordstyrer

 

Godkendt

Rikke Knudsen

Jan Julin

2019.02.02

 

Status på økonomi.

 

Kvartalsrapport for 4. kvartal gennemgået og godkendt af menighedsrådet.

2019.02.03

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

Orientering om status, samt møde med PU d 19. februar.

2019.02.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

 

 

 

Præsten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

 

-Ny alarm på kontoret og graverhu-set.

-ny stenbelægning og asfaltbelæg-ning foran kirkens indgangsparti. Uge 11 og 12 – er Aarup kirke lukket for kirkelige handlinger

 

-Konfirmandtilmelding 2020 i gang

-Minikonfirmandundervisning tirs-dage fra 26. Marts til 10. Maj,- med miniafslutning kl. 17.00 og derefter spaghetti i sognelokalerne.

-Gospel med Rune Herholt d. 24. Marts – Pizza inden.

-4. Maj – vikar for kirkesangeren

-Pilgrimsvandring fra Aarup kirke Palmesøndag 10.15

 

-personalemøde fredag d. 8. februar.

 

-Intet at bemærke

2019.02.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter

 

Fastelavn: Der er bestilt tønder, slik, serpentiner, kroner. Der blandes po-ser torsdag d. 28. Ulla, Arne, Finn, Annette og Niels hjælper i sognelo-kalerne sammen med kaffedamerne.

2019.02.06

 

Årsværk musik ledsagelse

-Godkendt enstemmigt af menig-hedsrådet

2019.02.07

 

Foto til hjemmeside

-der er taget nye fotografier.

 

 

 

 

2019.02.08

 

Eventuelt

Sognetur 8. september.

referat af møde den 13 aug 2018

Tilstede: Heidi Kimer Rasmussen, Arne Hansen, Ulla Kraft, 

Lars Hansen, Annette Henderson, Jan Julin, Rikke Knudsen

 

Gæst: Niels Vestergaard

 

 

2018.08.00

 

Afbud:

 

Finn Pedersen

2018.08.01

 

Godk. dagsorden

Referent 

Ordstyrer

Godkendt

Rikke Knudsen

Jan Julin

2018.08.02

 

Status på økonomi.

 

Kvartalsrapport 01-01-2018 til 30-06-2018 gennemgået og godkendt.

2018.08.03

 

Status på sognehus

Status uændret

2018.08.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

 

 

 

 

Præsten:

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

 

-nye billeder til Sognelokalerne.

-henvendelse om urneflytning – menighedsrådet bevilger flytning jf. gældende GIAS-takster.

-Jan fylder 50 år d. 10. September – der er åbent hus i Sognelokalerne fra kl. 13-17. 

 

-Babysalmesang begynder i uge 34

-Strikkegudstjeneste lørdag d. 11. august

 

 

-Film om Voksenkorets tur til Køben-havn lagt på FB.

 

 

Syn af kirke, præstebolig og sogne-lokaler bestilles

 

-intet at bemærke

2018.08.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter - 

-Høst d. 30. september kl. 19.00, Jan og Annette er tovholdere. Kirkelig aftenskole d. 18. september.

 

2018.08.06

 

Sognetur

Annonce i Folkebladet d. 14. og tirsdagen efter, samt så har der været omtale tidligere. 

2018.08.07

 

Eventuelt

 

Intet at bemærke

 

Referat af mødet den 2.maj

2018.02.00

 

Afbud:

 

Rikke

2018.02.01

 

Godk. dagsorden

Referent 

ordstyrer

 

Godkendt

Jan

Finn

2018.02.02

 

Status på økonomi.

Godkendelse af foreløbigt budget for 2019

 

 

Kvartalsrapport Godkendt 

Udsat

2018.02.03

 

Person data forordningen

Godkendt 

2018.02.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

Præsten:

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

 

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

 

Orientering 

Orientering 

 

 

 

 

Orientering 

 

 

 

 

Tilbud modtaget på højtaler i kirken, afvist pga. økonomi.

Vi gør et forsøg med at bruge vores højtaler system fra udegudstjenesterne 

 

 

 

2018.02.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter 

4. maj. 

Ulla og Arne har bestil mad.

Jan har tjenesten – fakler på kirkegården

 

2. Pinse dag / Grill gudstjeneste

Ingen telte, låner parasoller hvis det er muligt

Grill / bord / bænke / skal lånes – spørg Poul

 

MR deltager – Heidi, Ulla, Arne Finn og Annette 

 

Mødes kl 13.00

 

Jan bestiller mad

Jan laver en ”drejebog” da han ikke deltager pga. ferie

 

 

2018.02.06

 

HR konsulent 

Godkendt

2018.02.07

 

Foto til hjemmeside

udsat

2018.02.08

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

Gennemgang af projekt – ser fint ud 

Møde på stiftet den 17. maj for at forlægge projektet 

2018.02.09

 

Eventuelt

Intet at bemærke

referat af den 21 marts 2018

2018.03.00

 

Afbud:

 

Rikke Steen Knudsen

Heidi Kimer Rasmussen

2018.03.01

 

Godk. dagsorden

Referent 

ordstyrer

 

Godkendt

Jan Julin

Jan

2018.03.02

 

Status på økonomi.

 

Udsat

2018.03.03

 

Foto til hjemmeside

Udsat 

2018.03.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

 

 

Præsten:

Kontaktperson:

 

Kirkeværge:

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsudvalg

 

Information omkring den varslet konflikt.

Information og debat omkring data forordningen 

Vi har registreret os, så vi kan bruge billeder fra nettet – det koster efter ud efter hvor mange der er i sognet

 

Udgår

 

Intet at bemærke

 

Arne orienteret omkring henvendelse fra børnehaven med hensyn til BBR registrering

Arne er ved at undersøge mulighed for lyd anlæg i kirken

 

 

2018.03.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter - 

Skær torsdag, Ulla – Arne –Finn og Annette

4. maj Jan – Ulla og Arne – jan bestiller pølse bord.

Konfirmationer Finn, Annette, Martin, Mathias, Jan og Sofie

2018.03.06

 

Forårskoncert den 16. maj kl 19.00

Godkendt, MR betaler ikke kørsel

Ulla køber blomster

2018.03.07

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

Møde den 26. marts i byggeudvalget sammen med arkitekten

Vi inviter Rikke til at deltage

2018.03.08

 

Eventuelt

Finn, har forhandlet med ”maskine handleren” om at bytte til ny grave maskine – en ny maskine som passer bedre til vores kirkegård

Udskiftning er omkostning neutral

 

 

 

 

Møde datoer

2. maj kl 19.00

12. juni kl 17.00

14. aug kl 19.00

18. sep kl 19.00

 

referat af møde den 28. feb 2018

Tilstede: Jan Julin, Lars Hansen, Ulla Svane Kraft, Arne Hansen,

Heidi Kimer, Rikke Knudsen

 

Gæst: Niels Vestergaard og Nina Lykkegaard Nielsen  

                                                                                      

2018.02.00

 

Afbud:

 

Annette Henderson og Finn Pedersen

2018.02.01

 

Godk. dagsorden

Referent

ordstyrer

 

Godkendt

Rikke Knudsen

Jan Julin

2018.02.02

 

Status på økonomi.

 

Gennemgang af kvartalsrapport 01.01.17 til 31.12.17: Godkendt.

Årsregnskab 2017 med følgende stempel "Årup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62380810, Regnskab 2017, Afleveret d. 28-02-2018 20:31" er godkendt.

 

2018.02.03

 

Status på graverhus

Graverhuset er afsluttet

2018.02.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

 

Præsten:

 

 

Kontaktperson:

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

 

- Leje af sognelokalerne d. 10. Sep-tember 2018 til formandens officielle 50 års fødselsdagsreception.

 

 

-Mange dåb. Konfirmandtilmelding er i gang.

 

 

-orientering

 

-Træer fældet på kirkegården

 

 

Sognetursudvalget mødes snarest

2018.02.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter -

- spaghettigudstjeneste d. 2. Marts kl. 17.00. Annette, Heidi og kaffeda-merne. Jan sætter borde op.

-Gospel: kaffedamer og Ulla og Ar-ne. Jan tager billeder.

-Skærtorsdagaften: Jan bestiller os-tebord og bestiller vin.

-2. Pinsedag d. 21. Maj kl. 17.00 på plænen.

2018.02.06

 

Forårskoncert

-udsættes til næste møde

2018.02.07

 

Foto til hjemmeside

- udsættes til næste møde

2018.02.08

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

- møde d. 26. marts kl. 15.00 i sog-nelokalerne.

2018.02.09

 

Eventuelt

Intet at bemærke

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

referat af fællesmøde den 6 feb 2018

2018.02.00

 

Afbud:

Uden afbud

Rikke og Lotte

Niels Ivar

2018.02.01

 

Godk. dagsorden

Referent

 

Ekstra punkt om skriv til bedemænd

Jan

2018.02.02

 

Hvordan går det – bordet rundt

 

 

 

 Rørup

God kirkegang

Nørkleklub ”sælger” ud af deres vare til fordel for ny dåbskande – pengene går ubeskårede 

2018.02.03

 

Sognetur

Vi køre en forsøgsordning med at prøve næste sognetur 2018 med udgangspunkt fra Rørup

Efter sogneturen evalueres turen  

2018.02.04

 

Takster for afløser

Fælles takster ar aftalt iflg billag

 

2018.02.05

 

Udvalget arbejde for Kor mv.

.udvalget foreløbig arbejde gennemgået

2018.02.06

 

Eventuelt

Ingen bemærkninger

2018.02.07

 

Skriv til bedemænd

Nina og Jan laver brev omkring takster mv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde den 12. juni

referat af den 24 jan 2018

 

Tilstede: Annette Henderson, Finn Pedersen, Jan Julin, Ulla Svane Kraft,

Rikke Knudsen

 

Gæst: John Vestergaard

 

                     

                                                                                      

2018.01.00

 

Afbud:

 

Heidi Kimer Jacobsen, Arne Hansen, Lars Hansen

2018.01.01

 

Godk. dagsorden

Referent

ordstyrer

 

Godkendt

Rikke Knudsen

Finn Pedersen

2018.01.02

 

Status på økonomi.

 

Udsættes til næste møde

2018.01.03

 

Status på graverhus

Udsættes til næste møde

2018.01.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

Præsterne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

Kirkeværge:

 

Aktivitetsudvalg

 

Velkommen til John Vestergaard. Lys på kirken: Tages ned senest i uge 9.

 

John Vestergaard: Tak for opmærk-somheden i anledningen af min ind-sættelse. Foreslår at der på sigt kommer et nyt lydanlæg ind i Aarup kirke – også for at spare stemmen.

Kirkelig aftenskole gik fint, - god mad.

 

Konfirmandtilmelding 2019 er i gang. Tre konfirmationer lørdag. Forældre-møde d. 31. Januar i Aarup kirke. Mange dåb de kommende uger. Ba-bysalmesang: 11 tilmeldt.

 

Drøftelse af nye takster ved afløs-ning for kirkesanger og organist.

Maskine på kirkegården: en drøftel-se fandt sted.

 

2018.01.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter -

Fastelavnsgudstjeneste: Kaffeda-merne bager. Ulla, Arne, Niels og Jan praktisk – mødes kl. 13.00.

Gospel: kaffedamer og Ulla/Arne praktisk hjælp 11. marts.

Spaghettigudstjeneste 2. Marts kl. 17, Annette er tovholder.

2018.01.06

 

Gudstjenester / kirketjener

En drøftelse fandt sted.

2018.01.07

 

Fællesmøde 6 feb

Orientering.

2018.01.08

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

Udsættes til næste møde.

2018.01.09

 

Foto til hjemmeside

Udsættes til næste møde.

2018.01.10

 

Eventuelt

Intet at bemærke.

 

 

 

 

.