Referat af mødet den 2.maj

2018.02.00

 

Afbud:

 

Rikke

2018.02.01

 

Godk. dagsorden

Referent 

ordstyrer

 

Godkendt

Jan

Finn

2018.02.02

 

Status på økonomi.

Godkendelse af foreløbigt budget for 2019

 

 

Kvartalsrapport Godkendt 

Udsat

2018.02.03

 

Person data forordningen

Godkendt 

2018.02.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

Præsten:

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

 

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

 

Orientering 

Orientering 

 

 

 

 

Orientering 

 

 

 

 

Tilbud modtaget på højtaler i kirken, afvist pga. økonomi.

Vi gør et forsøg med at bruge vores højtaler system fra udegudstjenesterne 

 

 

 

2018.02.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter 

4. maj. 

Ulla og Arne har bestil mad.

Jan har tjenesten – fakler på kirkegården

 

2. Pinse dag / Grill gudstjeneste

Ingen telte, låner parasoller hvis det er muligt

Grill / bord / bænke / skal lånes – spørg Poul

 

MR deltager – Heidi, Ulla, Arne Finn og Annette 

 

Mødes kl 13.00

 

Jan bestiller mad

Jan laver en ”drejebog” da han ikke deltager pga. ferie

 

 

2018.02.06

 

HR konsulent 

Godkendt

2018.02.07

 

Foto til hjemmeside

udsat

2018.02.08

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

Gennemgang af projekt – ser fint ud 

Møde på stiftet den 17. maj for at forlægge projektet 

2018.02.09

 

Eventuelt

Intet at bemærke

referat af den 21 marts 2018

2018.03.00

 

Afbud:

 

Rikke Steen Knudsen

Heidi Kimer Rasmussen

2018.03.01

 

Godk. dagsorden

Referent 

ordstyrer

 

Godkendt

Jan Julin

Jan

2018.03.02

 

Status på økonomi.

 

Udsat

2018.03.03

 

Foto til hjemmeside

Udsat 

2018.03.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

 

 

Præsten:

Kontaktperson:

 

Kirkeværge:

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsudvalg

 

Information omkring den varslet konflikt.

Information og debat omkring data forordningen 

Vi har registreret os, så vi kan bruge billeder fra nettet – det koster efter ud efter hvor mange der er i sognet

 

Udgår

 

Intet at bemærke

 

Arne orienteret omkring henvendelse fra børnehaven med hensyn til BBR registrering

Arne er ved at undersøge mulighed for lyd anlæg i kirken

 

 

2018.03.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter - 

Skær torsdag, Ulla – Arne –Finn og Annette

4. maj Jan – Ulla og Arne – jan bestiller pølse bord.

Konfirmationer Finn, Annette, Martin, Mathias, Jan og Sofie

2018.03.06

 

Forårskoncert den 16. maj kl 19.00

Godkendt, MR betaler ikke kørsel

Ulla køber blomster

2018.03.07

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

Møde den 26. marts i byggeudvalget sammen med arkitekten

Vi inviter Rikke til at deltage

2018.03.08

 

Eventuelt

Finn, har forhandlet med ”maskine handleren” om at bytte til ny grave maskine – en ny maskine som passer bedre til vores kirkegård

Udskiftning er omkostning neutral

 

 

 

 

Møde datoer

2. maj kl 19.00

12. juni kl 17.00

14. aug kl 19.00

18. sep kl 19.00

 

referat af møde den 28. feb 2018

Tilstede: Jan Julin, Lars Hansen, Ulla Svane Kraft, Arne Hansen,

Heidi Kimer, Rikke Knudsen

 

Gæst: Niels Vestergaard og Nina Lykkegaard Nielsen  

                                                                                      

2018.02.00

 

Afbud:

 

Annette Henderson og Finn Pedersen

2018.02.01

 

Godk. dagsorden

Referent

ordstyrer

 

Godkendt

Rikke Knudsen

Jan Julin

2018.02.02

 

Status på økonomi.

 

Gennemgang af kvartalsrapport 01.01.17 til 31.12.17: Godkendt.

Årsregnskab 2017 med følgende stempel "Årup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62380810, Regnskab 2017, Afleveret d. 28-02-2018 20:31" er godkendt.

 

2018.02.03

 

Status på graverhus

Graverhuset er afsluttet

2018.02.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

 

Præsten:

 

 

Kontaktperson:

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

 

- Leje af sognelokalerne d. 10. Sep-tember 2018 til formandens officielle 50 års fødselsdagsreception.

 

 

-Mange dåb. Konfirmandtilmelding er i gang.

 

 

-orientering

 

-Træer fældet på kirkegården

 

 

Sognetursudvalget mødes snarest

2018.02.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter -

- spaghettigudstjeneste d. 2. Marts kl. 17.00. Annette, Heidi og kaffeda-merne. Jan sætter borde op.

-Gospel: kaffedamer og Ulla og Ar-ne. Jan tager billeder.

-Skærtorsdagaften: Jan bestiller os-tebord og bestiller vin.

-2. Pinsedag d. 21. Maj kl. 17.00 på plænen.

2018.02.06

 

Forårskoncert

-udsættes til næste møde

2018.02.07

 

Foto til hjemmeside

- udsættes til næste møde

2018.02.08

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

- møde d. 26. marts kl. 15.00 i sog-nelokalerne.

2018.02.09

 

Eventuelt

Intet at bemærke

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

referat af fællesmøde den 6 feb 2018

2018.02.00

 

Afbud:

Uden afbud

Rikke og Lotte

Niels Ivar

2018.02.01

 

Godk. dagsorden

Referent

 

Ekstra punkt om skriv til bedemænd

Jan

2018.02.02

 

Hvordan går det – bordet rundt

 

 

 

 Rørup

God kirkegang

Nørkleklub ”sælger” ud af deres vare til fordel for ny dåbskande – pengene går ubeskårede 

2018.02.03

 

Sognetur

Vi køre en forsøgsordning med at prøve næste sognetur 2018 med udgangspunkt fra Rørup

Efter sogneturen evalueres turen  

2018.02.04

 

Takster for afløser

Fælles takster ar aftalt iflg billag

 

2018.02.05

 

Udvalget arbejde for Kor mv.

.udvalget foreløbig arbejde gennemgået

2018.02.06

 

Eventuelt

Ingen bemærkninger

2018.02.07

 

Skriv til bedemænd

Nina og Jan laver brev omkring takster mv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde den 12. juni

referat af den 24 jan 2018

 

Tilstede: Annette Henderson, Finn Pedersen, Jan Julin, Ulla Svane Kraft,

Rikke Knudsen

 

Gæst: John Vestergaard

 

                     

                                                                                      

2018.01.00

 

Afbud:

 

Heidi Kimer Jacobsen, Arne Hansen, Lars Hansen

2018.01.01

 

Godk. dagsorden

Referent

ordstyrer

 

Godkendt

Rikke Knudsen

Finn Pedersen

2018.01.02

 

Status på økonomi.

 

Udsættes til næste møde

2018.01.03

 

Status på graverhus

Udsættes til næste møde

2018.01.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

Præsterne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

Kirkeværge:

 

Aktivitetsudvalg

 

Velkommen til John Vestergaard. Lys på kirken: Tages ned senest i uge 9.

 

John Vestergaard: Tak for opmærk-somheden i anledningen af min ind-sættelse. Foreslår at der på sigt kommer et nyt lydanlæg ind i Aarup kirke – også for at spare stemmen.

Kirkelig aftenskole gik fint, - god mad.

 

Konfirmandtilmelding 2019 er i gang. Tre konfirmationer lørdag. Forældre-møde d. 31. Januar i Aarup kirke. Mange dåb de kommende uger. Ba-bysalmesang: 11 tilmeldt.

 

Drøftelse af nye takster ved afløs-ning for kirkesanger og organist.

Maskine på kirkegården: en drøftel-se fandt sted.

 

2018.01.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter -

Fastelavnsgudstjeneste: Kaffeda-merne bager. Ulla, Arne, Niels og Jan praktisk – mødes kl. 13.00.

Gospel: kaffedamer og Ulla/Arne praktisk hjælp 11. marts.

Spaghettigudstjeneste 2. Marts kl. 17, Annette er tovholder.

2018.01.06

 

Gudstjenester / kirketjener

En drøftelse fandt sted.

2018.01.07

 

Fællesmøde 6 feb

Orientering.

2018.01.08

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

Udsættes til næste møde.

2018.01.09

 

Foto til hjemmeside

Udsættes til næste møde.

2018.01.10

 

Eventuelt

Intet at bemærke.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

referat af den 29 nov 2017

                      

Tilstede: Ulla Svane Kraft, Arne Hansen, Lars Hansen, Heidi Kimer Rasmussen, Finn Pedersen, Annette Henderson, Jan Julin, Rikke Knudsen.                                                                                 

2017.11.00

 

Afbud:

 

Ingen

2017.11.01

 

Godk. dagsorden

Referent

ordstyrer

 

Godkendt

Rikke Knudsen

Finn Pedersen

2017.11.02

 

Status på økonomi.

 

Udgår, i stedet indsættes punktet konstituering 11.10.

 

 • Valg af formand: Jan Julin
 • Næstformand: Rikke Knud-sen
 • Kirkeværge: Arne Hansen
 • Kirkeværgesekretær: Ulla Svane Kraft.
 • Kasserer: Lars Hansen
 • Regnskabsfører: Niels Ves-tergaard
 • Sekretær: Rikke Knudsen
 • Kontaktperson: Jan Julin
 • Bygningssagkyndig: Poul Edvard.
 • Underskriftberettigede: Lars Hansen og Jan Julin.
 • Aktivitetsudvalg: Ulla Svane Kraft, Annette Henderson, Elisabeth Koch
 • Grill-udvalg: Jan Julin, Finn Pedersen, Annette Hender-son.
 • Håndværkersognelokale-ud-valg: Lars Hansen og Arne Hansen
 • Kirkegårdsudvalget: Alle
 • Præsteboligudvalg: Jan Julin, Lars Hansen og Arne Hansen.
 • Valgbestyrelse: Heidi Kimer Rasmussen, Jan Julin og Rikke Knudsen
 • Formand for valgbestyrelse: Heidi Kimer Rasmussen.
 • Byggeudvalg: Jan Julin, Arne Hansen, Lars Hansen og Finn Pedersen.

2017.11.03

 

Status på graverhus

Tæt på afslutning – afventer de sid-ste fakturaer. 

2017.11.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

Præsten:

 

Kontaktperson:

 

 

 

Kirkeværge:

 

 

 

Aktivitetsudvalg

 

 • Nye billeder af menigheds-rådet til hjemmesiden.

 

 • Generel orientering

 

 • Hærværk på kapellet: drøf-telse og menighedsrådet har taget affære.

 

 • Syn på kirken – svag punkt på gulvet i kirken – opfølg-ning i januar 2018.

 

 • Se næste punkt

2017.11.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter -

 • De 9 læsninger d. 10. de-cember kl. 17.00 – Jette, Jan, Heidi, Lars, Arne, Ulla, Niels og Rikke.

 

 • Syng Julen ind – 23. de-cember kl. 14.00.

 

 • 24.december: Ulla, Arne, Heidi og Jan kl. 13.00 – Jan kl. 15.30.

 

 • 31. december: Annette, Finn, Ulla, Arne og Lars. Champagne: Jan. Kransekage:  Finn og Annette

 

 • Kaffedamer på hotellet d. 5. Januar kl. 18.00

2017.11.06

 

Gudstjenester / kirketjener

Punktet flyttes til januarmødet 2018.

2017.11.07

 

Fællesmøde

Sognetur 2. September 2018

2017.11.08

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

Punktet flyttes til januarmødet 2018

2017.11.09

 

Dato for næste 3 møder

24. januar, 28. Februar, 21. Marts.

2017.11.10

 

Eventuelt

Intet at bemærke

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

referat af mødet den 24 okt. 2017

2017.10.00

 

Afbud:

 

Annette Henderson, Finn Pedersen

2017.10.01

 

Godk. dagsorden

Referent

Valg af ordstyrer

 

Godkendt

Rikke Knudsen

Arne Hansen

2017.10.02

 

Status på økonomi.

 

Godkendelse af budget 2018:

Årup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62380810, Budget 2018, , Endelig budget afleveret d. 23-10-2017 21:17

Revisionsprotokollat 2016: Gen-nemgået på menighedsrådsmødet, behandlet og taget til efterretning.

Kvartalsrapport 01.01.17-30.09.17: Godkendt af menighedsrådet.

2017.10.03

 

Status på graverhus

Lys, dørparti og port opsat i tilbyg-ningen og bygningen er taget i brug. Lys på kirkegården: 2 nye standere opsat.

2017.10.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

Præsten:

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

 

Tirsdag d. 31. oktober kl. 9.30 syn på præstebolig, graverfaciliteter og kirke.

 

12. november miniafslutning i kirken. Breve udsendt til Alle helgen.

Gudstjenesteplan gennemgået og godkendt.

Kirkeblad – HP har læst korrektur. Bladet er udkommet.

 

Intet at bemærke.

 

 

Se punktet ”Status på graverhus”

 

 

10. december 9. Læsninger kl. 17.00

Personalemøde med efterfølgende nytårskur 19. Januar  - program føl-ger.

13-14. december julekrybbespil kl. 10.00.

12. november minikonfirmandafslut-ning i Aarup kirke: Ulla, Arne, Jan, Lars.

23. december ”syng julen ind” kl. 14.00.

2017.10.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter -

Intet at bemærke.

2017.10.06

 

Multimaskine til kirkegården

 

Er leveret

2017.10.07

 

Gudstjenester / kirketjener

Drøftes på næste møde

2017.10.08

 

Fællesmøde

En drøftelse fandt sted

2017.10.09

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

Lars, Arne og Jan

2017.10.10

 

-

 

 

2017.10.11

 

Eventuelt

Tak for opmærksomheden til Rikke’s 50 års fødselsdag.

referat af møde den 19. sep 2017

                      

                                                                                      

2017.09.00

 

Afbud:

 

Rikke Steen Knudsen, Lars Hansen

2017.09.01

 

Godk. dagsorden

Referent

 

Godkendt

Jan Julin

2017.09.02

 

Status på økonomi.

 

Intet at bemærke.

2017.09.03

 

Status på graverhus

Tilbud på hegne bag graverhus udsat

 

Det indsætte en dør imellem nyt skur og værksted

 

Gammel port mures til og der sættes en dør pga. synsrapport

2017.09.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

 

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

 

%

 

 

 

 

Ny kirketjener ansat

 

 

 

 

Gennemgang af synsrapport og i gang sat mangler

 

18 til kirklig aftenskole

 

2017.09.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter -

Høst på søndag

Bordopstilling, søndag 10, Ulla, arne og Heidi

Afrydning, Ulla, Arne, Finn og Anette

Indkøb af sodavand – Jan

2017.09.06

 

Sognetur

 

Debat om fremtidens sognetur struktur

2017.09.07

 

Nyt Sognehus

PU har bevilliget penge til nyt sognehus i Aarup

Byggeudvalg nedsættes på nov/dec mødet

 

 

 

2017.09.08

 

 

 

 

Multimaskine til kirkegården

 

 

 

Penge bevilliget fra PU til ny maskine, Finn afprøver maskinen sammen med Graveren på kirkegården

2017.09.09

 

Syns arbejder

Arne arbejder på synsarbejderne

2017.09.10

 

Eventuelt

Det er besluttet at der fast tale rækkefølge og der vælges ordstyre på alle møder fremafrettet.

 

Ansøgning til IM om nedlæggelse af toilet under trappen

 

Forslag til arbejdsdag i sognelokaler og kirke – den 3 nov. kl 15.00 for valgte MR medlemmer

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat menighedsrådsmøde Aarup menighedsråd, 30 august 2017

Tilstede: Ulla Svane Kraft, Lars Hansen, Finn Pedersen, Annette Henderson, Heidi Kimer Jacobsen, Rikke Knudsen, Arne Hansen

 

Gæst: Niels Vestergaard 

                                                                                      

2017.06.00

 

Afbud:

 

Ingen

2017.06.01

 

Godk. dagsorden

Referent

 

Godkendt

Rikke Knudsen

2017.06.02

 

Status på økonomi.

 

Kvartalsrapport 01-01-2017 til 30-06-2017 godkendt og underskrevet.

2017.06.03

 

Status på graverhus

Ser godt ud – er ved at være færdigt, der mangler lidt el-arbejde. Ekstra-arbejder godkendes af MR.

2017.06.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

 

 

 

Præsten:

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

 

 

 

Kirkeværge:

 

 

 

 

-Gennemgang af synsrapport 2016 – arbejderne er sat i gang.

-Orientering om provstiets projekt vedr. kirkekalkning.

-Budgetsamråd d. 31. August i Vis-senbjerg.

 

-50 års fødselsdag d. 26. september.

-Minier begynder d. 13.september.

-strikkegudstjeneste.

 

-Multimaskineansøgning sendes til provstiudvalget.

-ansøgning fra organist vedr. Vok-senkorets deltagelse i kortur til København.

-ingen trompet til konfirmationerne.

 

-Lamper på kirkegården blev drøftet – Arne arbejder videre. Belysningen energioptimeres.

 

 

2017.06.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter -

19. september, 24. oktober, 29. No-vember.

 

2017.06.06

 

Sognetur

 

Annette og Finn handler ind. Høst – drøfter næste møde.

2017.06.07

 

Eventuelt

Ulla takker for flot buket i forbindelse med lille ”fejltrin”.

Kirkens døgn d. 8. september.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til vores hjemmeside

Referat af menighedsrådsmøde d. 12. juni 2017

Gæst: Niels Vestergaard                         

2017.06.00

 

 Afbud:

 

 Rikke Steen Knudsen,

 Heidi Kimer Rasmussen

2017.06.01

 

 Godk. dagsorden

 Referent 

 Godkendt

 Jan Julin

2017.06.02

 

 Godkendelse af foreløbig budget

 

 Aarup menighedsråd godkender  foreløbig budget for  2018 med  følgende stempel: Årup Sogns  Menighedsråd, CVR-nr. 62380810,  Budget 2018,  Bidrag budget  afleveret  d. 12-06-2017 19:21.  

2017.06.03

 

 Status på graverhus

 Forventer at være færdig 1 august,  arbejder  forventes at begynde i  næste  uge.

 MR har valgt at farven til facaden er  antracit

2017.06.04

 

 MEDDELELSER:

 Formand:

 Præsten:

 

 Kontaktperson:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kirkeværge:

 Aktivitetsudvalg

 

 Ingen

 Ingen

 

 Der skal findes en anden løsning på  trompetist,  pga. af økonomi

 

 Ansøgning fra Voksenkoret om  deltagelse i korenes dag

 Vi inviter organisten, til at deltage  på næste MR  møde for at få mere  information

 

 Sofie er stoppet som kirketjener pga.  sine studer

 Vi søger efter en ny kirketjener.

 

 Ingen

 Kirklig aftenskole datoer er lagt fast: 
 12. sep – 10 okt – 14. nov

 

 Sognetur er under planlægning –
 det er den 3. sep. 

2017.06.05

 

 Hvad rører sig /
 kommende aktiviteter 

 Sognetur

2017.06.06

 

 Eventuelt 

 Intet

 

 

Referat menighedsrådsmøde Aarup menighedsråd, 10. april 2017

Tilstede: Lars Hansen, Finn Pedersen, Annette Henderson, Jan Julin, Arne Hansen, Ulla Svane Kraft, Rikke Knudsen

 

Gæst: Niels Vestergaard      

                                                                                      

2017.04.00

 

Afbud

 

Heidi Kimer Rasmussen

2017.04.01

 

Godk. dagsorden

Referent

 

Godkendt

Rikke Knudsen

2017.04.02

 

Status på økonomi.

 

Kvartalsrapport 01.01.17-31.03.17: Overskud på kr. 7800. Godkendt af menighedsrådet. Godkendt årsregn-skab 2016: Aarup sogns menigheds-råd CVR-nr: 62380810 regnskab 2016. Afleveret d. 10-04-2017 kl. 16.26.

Lars Hansen har været til budget-samråd for budget 2018.

2017.04.03

 

Status på graverhus

Ansøgning sendt til PU – der afven-tes svar fra PU.

2017.04.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

Præsten:

 

 Kontaktperson:

 

 Kirkeværge:

 

 Aktivitetsudvalg

 

Sindetbrev fra biskoppen besvaret d.d.

Der er forhåndstilmeldt 60 konfir-mander i pastoratet til konfirmation 2018.

 Intet at bemærke

 

 Intet at bemærke

 

 Sognetur i støbeskeen.

2017.04.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter -

Skærtorsdag: Jan, Ulla og Arne.

4. maj: Oste/pølsebord i kirken

Efterårskoncert d. 22.oktober kl. 15.00 - godkendt

2017.04.06

 

fyr Kirken

Udsættes til næste møde

2017.04.07

 

Konfirmationerne, planlægning

Jan, Annette, Finn, Sofie, Mathias og Martin. Lars passer søndagen hvad angår trafik. Fotograf bestilt.

 

referat af MR møde den 9. nov

Afbud fra Leni Ulla Hansen

Rikke kom kl 20.18

                                                                                      

2015.11.00

 

Afbud:

 

 

2015.11.01

 

Godk. dagsorden

Referent

 

Godkendt

Jan

2015.1.02

 

Konstituering 

Godkendt, se bilag

2015.11.03

 

Status på økonomi.

 

Gennemgang ved Niels

Kvartals rapport Q3 – godkendt

 

Revisionsprotokollat 2015

Godkendt med bilag af den 9 nov.

2015.09.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

 Præsten:

 

 

 Kontaktperson:

 

 

 

 

 

 

 

 Kirkeværge:

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsudvalg

Forslag til fællesmøde 14. nov ver 25% præsten stilling kl 19-21 efter henvendelse fra Rørup

Forsøg med lys på kirken – Jan og Arne kikker på det

Rikke er sygemeldt fra den 4/1 til den 23/1 – der er aftalt afløsning med Provsten 

Graverne arbejder pt i en 5 uges som en forsøgsordning – Jan undersøger ved stiftet i forhold til stiftet

 

Ansættes udvalg for gravermedhjælper stilling: Jan, Niels, Heidi og Arne

 

Der indhentes tilbud på nye gelænder til kirkegården

 

 

Alle fornyelser er sendt ud – det nye it system funger godt

 

 

 

 Intet at bemærke

2015.11.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter -

Mini konfirmand afslutning på søndag, vi forventer 153 til afslutning

 

Sætte bord fredag kl 10.00 Heide og Jan

Hentes ved Poul = Jan

Anette henter sodavand

Borde ned mandag

Deltager på Søndag Jan, Ulla og Arne

 

Kaffedamer klare borddækning

 

 

Den 4 dec – 9 læsninger

 

Borde op Ulla og Arne

Mad Anette

Rikke fordeler læsningerne

Suppleanter læser også op evt Niels 

 

 

 

 

2015.11.06

 

Bredgade 78

IM har varslet huslejestigning – vi afventer ny legekontrakt og sender den til MR foreningen

 

2015.11.07

 

Eventuelt

 

Vare der bliver bestilt via nette, skal bestilles direkte til Bredgade 78

 

 

Lukket møde

 

Referat af MR møde den 5. okt 2016

Tilstede: Ulla Svane Kraft, Lars Hansen, Heidi Kimer Rasmussen, Jan Julin, Annette Henderson, Rikke Knudsen

 

Gæster: Finn Pedersen, Arne Hansen, Niels Vestergaard                   

 

2016.010.00

 

Afbud:

 

Leni Hansen

2016.10.01

 

Godk. dagsorden

Referent

 

Godkendt

Rikke Knudsen

2016.10.02

 

MR valg 2016

Der er kun indkommet én liste. Derfor aflyses selve valghandlingen i november.

2016.10.03

 

Status på økonomi

 

Budget 2017 godkendt. Aarup sogns menighedsråd, CVR-nr. 62380810, budget 2017, endelig budget afleveret d. 4-10-2016 kl. 21:10

2016.10.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 Præsten:

 

 

 

 

 

 

 Kontaktperson:

 

 Kirkeværge:

 

-Rentokil rekvireret til kirkegården vedr. rotter.

 

-Stor succes med 41 minikonfirmander, samt fungerer det godt med konfirmanderne på trods af de store hold.

-Fin høstgudstjeneste – 170 i kirke og 100 til kirkekaffe bagefter.

 

 - Intet at bemærke.

 

 -Drøftelse om kirkens flagregler.

2016.10.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter

-Alt i orden til efterårskoncerten. Ulla er tovholder. Glas vin efter koncer-ten.

-Spaghettigudstjeneste d. 14. okto-ber kl. 17.00 – Annette er tovholder. Ulla, Arne, Finn, samt Lars hjælper med borde og det praktiske.

-Forberedelse til minikonfirmand-afslutning – der skal findes et pas-sende sted til kaffen efterfølgende.

- Menighedsrådet læser til de 9. læs-ninger. Annette er tovholder hvad angår suppen efterfølgende.

 

     

2016.09.06

 

Eventuelt

Intet at bemærke

referat af MR møde den 1. sep 2016

Tilstede: Jan Julin, Lars Hansen, Annette Henderson, Ulla Svane Kraft, Heidi Kimer Rasmussen, Rikke Knudsen

 

Gæst: Niels Vestergaard                                                                                                           

2016.09.00

 

Afbud:

 

Leni Hansen

2016.09.01

 

Godk. dagsorden

 

 

 

 Referent 

 

Ekstra punkt 2016.09.01.A efter provstens ønske: gudstjenesteregulativ, som skal sendes ind til provsti og stiftet.

 

Jan Julin

2016.09.02

 

Sognetur 4.sep

Pris kr. 200 for hele turen. Øl, vand og vin, samt glas bestilles til bus-serne. Der bestilles en 50 og en 20 personers bus. Der er 69 personer tilmeldt.

2016.09.03

 

Status på økonomi

 

Gennemgang af kvartalsrapport pr. 30.06.2016: ingen kommentarer – Godkendt og underskrevet.

2016.09.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

 

 

Præsten:

 

 

 

 

 Kontaktperson:

 

 

Kirkeværge:

 

-Indkøb af borde og stole til 1. sal – godkendt.

-Indkøb af hynder – godkendt.

-Jan har bestilt plastikholdere til kir-kebladet hos Menu og biblioteket.

 -Minikonfirmander begynder 6. Sep-tember kl. 14.30.

-Konfirmander begynder ugen efter – undervisning tirsdag, onsdag og torsdag.

 

-Kirkelig handling Annette og Kuno – de mødes kl. 13.00.

 

-Intet at bemærke

2016.09.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter

-30. oktober efterårskoncert i Aarup kirke kl. 15.00: Ulla og Elisabeth er tovholdere. Glas vin efter koncerten.

-Høstgudstjeneste d. 25. september kl. 19.00. 

2016.09.06

 

MR Valg 15. september

 orienterings/opstillingsmøde d. 15. september kl. 19.00

2016.09.01A

 

Gudstjenesteregulativ

Udarbejdet i samråd med Rørup. Gennemgang af gudstjenester og antal for kirkeåret på menigheds-rådsmødet af Jan Julin: Godkendt

 

     

2016.09.07

 

Eventuelt

Lars Hansen fortalte om sit højsko-leophold.

 

     

referat af fællesmøde den 24 maj 2016

 

 

 

 

Fællesmenighedsrådsmøde Aarup-Rørup tirsdag d. 24. maj 2016

 

Tilstede: Erik Larsen, Lars Hansen, Jan Julin, Elo Christensen, Nina Lykkegaard Nielsen, H.P. Hauge, Annette Henderson, Heidi, Ulla Svane Kraft, Rikke Knudsen

 

Afbud: Niels-Ivar Eriksen

 

Godkendelse af dagsordenen: Godkendt

Referent: Rikke Knudsen

 

Siden sidst:

·      Budgetaflæggelse i Aarup

·      Nyt skur og graverhus renoveret i Rørup

·      Provstesyn 18. maj 2016 i begge kirker og kirkegårde, samt præsteboligen og sognelokalerne – provsten fandt ikke noget at indvende – stor ros til vedligeholdelse af kirker, kirkegårde, sognelokaler og præstebolig

 

Indsættelse søndag d. 29. Maj 2016 i Aarup og Rørup kirker:

·      10.30 Rørup kirke med champagne og kransekage

·      12.00 Aarup kirke med vin

·      Fælles indsættelsesgave til Leni Hansen

 

Fællesrådsmøde næste gang:

·      Torsdag d. 2. juni kl. 18.30 med smørrebrød

·      Fællesrådsmøde d. 17. august i sognelokalerne 18.30

 

Fordelingsnøgle:

·      2/3 til Aarup og 1/3 til Rørup, - dette orienteres til personale og regnskabsfører. Fordelingsnøglen dækker fællesudgifterne.

 

 

Eventuelt: Menighedsrådsvalg, orienteringsmøde og opstillingsmøde d. 13. september. Fællesannonce om møderne via provstiet.

 

Referat af den 28. april 2016

 

 

 

 

 

Tilstede: Jan Julin, Heidi Kimer Jacobsen, Lars Hansen, Ulla Svane Kraft,

Annette Henderson, Rikke Knudsen

 

Gæst: Niels Vestergaard

2016.04.00

 

Afbud:

 

Ingen afbud

2016.04.01

 

Godk. dagsorden

Referent

 

Godkendt

Rikke Knudsen

2016.04.02

 

Hvordan gik konfirmationerne

 Det gik rigtigt godt. Styr på det hele. Skiftene gik også godt. Der skal være 4 på parkeringen hele lørda-gen. Skilte laves til næste års kon-firmationer. Trompet bestilt til næste år.

2016.04.03

 

Status på økonomi

 

Kvartalsrapport 01.01.16-31.03.16: gennemgået, godkendt og under-skrevet. Godkendelse af revisions-protokollat til beholdningseftersyn d. 26. november 2015: Godkendt.

2016.04.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

Præsten:

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

 

 

 

Kirkeværge:

 

-Alterdug – renovering heraf – Jan forespørger.

 

- Gudstjenesteliste til og med sep-tember godkendt og sendt ud til personalet.

-Konfirmandindskrivning d. 12. Juni kl. 10.15 i Aarup.

 

-kaffemaskinen den store, - der skal indkøbes en ny under fornuftige øko-nomiske forhold.

-Elklaver indkøbes til sognelokaler-ne.

 

-intet at bemærke.

2016.04.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter

4. maj: Der er bestilt ostebord og vin.

-2. Pinsedag 16. maj kl. 17.00: Jan og Annette sørger for maden. Mødes kl. 14.00 – Arne, Finn, Niels, samt menighedsrådet.

2016.04.06

 

Gravermedhjælper

Arbejdsgruppe nedsat til at gennem-gå fremtidens ressourcefordeling på kirkegården og i kirken.

2016.04.08

 

MR Valg 13 sep

-Fælles informations- samt evt. op-stillingsmøde 13. september 2016.

2016.04.09

 

Søjle eg på kirkegården

 

-Kirkegården besigtiges på maj-mødet og begynder kl. 18.00, med graverens deltagelse. Jan undersø-ger pris på de resterende manglende gelænder.

2016.04.10

 

Foredragsforeningen

 

-Udskydes til næste møde.

2016.04.11

 

Gudstjeneste regulativ

-Udskydes til næste møde.

 

2016.04.12

 

Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af den 11. januar 2016

 

 

 

 

 

Referat menighedsrådsmøde Aarup menighedsråd,

11. januar 2016


Tilstede: Annette Henderson, Ulla Svane Kraft, Lars Hansen, Heidi Kimer Rasmussen, Jan Julin, Rikke Knudsen            

                                                                                      

2016.01.00

 

Afbud:

 

Ingen

2016.01.01

 

Godk. dagsorden

Referent

 

Godkendt

Rikke Knudsen

2016.01.02

 

Status på økonomi.

 

Årsregnskabet 2015 snart færdigt

2016.01.03

 

Ansøgning om brug af kirkeorgel

Ansøgningen gennemgået og ansøgning afslået

2016.01.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

Præsten:

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

Kirkeværge:

 

 

 

Aktivitetsudvalg

 

Gudstjenesteplan godkendt

 

-Kirkebladet er udkommet

-flot december

-konfirmandtilmelding begyndt

-kaffedamemøde, - forårsplanen lagt.

 

 

-Personalemøde med graverne

-

 

-Klokken har det godt

-ruderne skiftet i kirken, samt dørtrin fjernet.

 

-Trompet bestilt til påskedag

-Elisabeth har bestilt musiker til 4. Maj

 

2016.01.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter -

Foredragsforeningen afholder i samarbejde med menighedsrådet et foredrag d. 20. januar – ændret fra 20. april. Foredragsforeningen kon-taktes vedr. afklaring af tidligere af-tale.

 

-spaghettigudstjeneste d. 29. Janu-ar kl. 17.00. Borde opstilles af gra-verne. Annette bestiller hos Meny. Ulla, Arne og Annette

 

-Fastelavn d. 7. februar kl. 14.00. Tønder Lars, Niels og Jan. Tønder og slik bestilt.

-Personalemiddag d. 12. Februar kl. 19.00 med påhæng.

 

2016.01.06

 

Struktur svar på høringsbrev fra biskoppen

Modtaget sindetbrev fra biskoppen d. 16. december. Menighedsrådet har ingen bemærkninger til sin-detbrevet. Menighedsrådet har op-stillet forslag til det omtalte regulativ.

2016.01.07

 

Eventuelt

 

Intet at bemærke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af den 16. november 2015

Referat af mødet den 16.nov 2015

 

2015.11.00

 

Afbud:

 

Ingen

2015.11.01

 

Godk. dagsorden

Referent

 

Godkendt

Rikke Knudsen

2015.11.02

 

 

 

2015.11.03

 

Status på økonomi.

 

Intet nyt siden sidst

2015.11.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præsten:

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

 

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

 

Tilbud på udskiftning af døre og vinduer i kirken – ca kr. 20.000 – godkendt.

Tegninger på graverhus sendt ud til tømrerfirmaet.

Birketræer på kirkegården fældet og stubfræset. Styning på træer på kirkegården ca. Kr. 10.000 godkendt af menighedsrådet.

 

 

Minikonfirmandafslutning gik godt.

Ferie fra d. 18. november til 25. no-vember.

 

 

Møde afholdt med personalet. Gra-verne er i gang med at grandække.

 

 

Gravstedsbrevsfornyelser er sendt ud.

 

Foredrag med foredragsforeningen d. 20. April – menighedsrådet vil gerne støtte med halv betaling – max. Kr. 4000

2015.11.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter -

6. december 9 læsninger i Aarup kir-ke – er sat i værk. Annette laver sup-pe til kor og læsere, samt familie-medlemmer.

Julekrybbespil 9 og 10 december: forberelser er i gang.

Dagplejejul d. 14. december kl. 10.00 – Ingelise bestiller lille juletræ, samt juletræer til juleaften, må gerne være smallere end sidste år.

Syng julen ind 20 december kl. 14.00: æbleskiver i sognelokalerne efterfølgende – Niels og Jan sørger for aktiviteten.

Juleaftensdag kl. 11.00: Jan er tovholder.

Juleaftensdag kl. 13.00 og 15.30: Heidi, Ulla og Arne, samt Annette og Lars. Jan undersøger med yderligere klapstole.

Juledag – dåb.

Nytårsaftensdag kl. 16.00: Kranse-kage og champagne: Ulla bestiller og henter kransekage. Annette kø-ber champagne og glas.

 

2015.11.06

 

Struktur debat evaluering på mødet med biskoppen

 

2015.11.07

 

Eventuelt

 

Intet at bemærke

2015.11.08

 

LUKKET MØDE

 

Løn

 

 

 

 

 

 

 

referat af mødet den 21 sep 2015

2015.09.00

 

Afbud:

 

Ingen

2015.09.01

 

Godk. dagsorden

Referent

 

Godkendt

Rikke Knudsen

2015.09.02

 

 

 

2015.09.03

 

Status på økonomi.

 

Ingen bemærkninger

2015.09.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præsten:

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

 

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

 

- Voksenkoret øver i kirken inden store gudstjenester.

- besøg af arbejdstilsynet, - grøn smiley. Rygepolitikken skal følges.

- Grundet henvendelse har kirke-gårdsregulativ været drøftet. Me-nighedsrådet fastslår at der ikke skal foretages ændringer i nuværende regulativ med baggrund i den øko-nomiske ramme.

-gudstjenestelisten frem til januar godkendt

 

-26 minikonfirmander, - god begyn-delse.

-konfirmandundervisningen er i gang

-Præsten rejser, med provstiet til Wittenberg mandag d. 28. septem-ber til 2. oktober – Middelfart provsti passer.

 

-Syn 5. oktober kl. 10.00.

-Drøftelse om telt med storskærm på plænen juleaften grundet pladsman-gel i Aarup kirke.

 

-Intet at bemærke

 

 

-se næste punkt

2015.09.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter -

-Høst d. 27. september: Kirkekaffe i Sognelokalerne efterfølgende. Der dækkes til 90 personer.

-Babysalmesangsgudstjeneste: 8. Oktober kl. 17.00.

-Spaghettigudstjeneste d. 9. Oktober kl. 17.00 – borde opsættes og hjælp: Annette, Heidi, Ulla og Arne.

-Efterårskoncert d. 25. Oktober kl. 15.00 – Ulla sørger for blomster.

-Syng dansk 29.oktober kl. 19.00 – glas vin i Aarup kirke efter arrangementet.

2015.09.06

 

Evaluering af sognetur

-fantastisk flot sognetur!

2015.09.07

 

Struktur Debat

-en drøftelse fandt sted

2015.09.07

 

Eventuelt

 

Intet at bemærke

 

 

referat af den 25. feb 2015

 

Tilstede: Jan Julin, Lars Hansen, Ulla Svane Kraft, Annette Henderson, Heidi Kimer Rasmussen, Rikke Knudsen

 

 

 

Gæst: Niels Vestergaard                     

 

                     

 

 

 

                                                                                      

 

2015.02.00

 

Afbud:

 

Ingen

2015.02.01

 

Godk. dagsorden

Referent

 

Godkendt

Rikke Knudsen

2015.02.02

 

Status på økonomi.

 

Protokollat om kasseeftersyn november 2014 er godkendt og underskrevet.

2015.02.03

 

Behandling af provstis bemærkninger, regnskab 2013

Menighedsrådet har godkendt provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat for regnskab af 2013.

2015.02.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

Præsten:

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

Kirkeværge:

 

Aktivitetsudvalg

 

-Prisliste på kirkegården sendt rundt til bedemændene.

 

-Godt i gang med minikonfirmander 28 stk. Afslutning 29. marts kl. 14.00.

-sommerskole uge 27 med Vissen-bjerg.

 

-Intet at bemærke

 

-Intet at bemærke

 

-Tak for mad til kirkelig aftenskole fra strukturudvalget gruppe 3.

 

2015.02.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter

-Skærtorsdag: 2. April – Annette er tovholder.

-Miniafslutning: 29. marts

-Gospel: 15. marts kl.12-17.

-Sognetur: 6. September Jelling.

-Kirkelig aftenskole 10. marts – Annette sørger for.

Konfirmationer lørdag: Lars, Annette og evt. Arne.

2015.02.06

 

Sognelokaler

Møde på stiftet

2015.02.07

 

Struktur snak – max 1 time

 

 

2015.02.08

 

Eventuelt.

 

2015.02.09

 

Lukket møde

             

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilstede: Jan Julin, Lars Hansen, Ulla Svane Kraft, Annette Henderson, Heidi Kimer Rasmussen, Rikke Knudsen

 

 

 

Gæst: Niels Vestergaard                     

 

                     

 

 

 

                                                                                      

 

2015.02.00

 

Afbud:

 

Ingen

2015.02.01

 

Godk. dagsorden

Referent

 

Godkendt

Rikke Knudsen

2015.02.02

 

Status på økonomi.

 

Protokollat om kasseeftersyn november 2014 er godkendt og underskrevet.

2015.02.03

 

Behandling af provstis bemærkninger, regnskab 2013

Menighedsrådet har godkendt provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat for regnskab af 2013.

2015.02.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

Præsten:

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

Kirkeværge:

 

Aktivitetsudvalg

 

-Prisliste på kirkegården sendt rundt til bedemændene.

 

-Godt i gang med minikonfirmander 28 stk. Afslutning 29. marts kl. 14.00.

-sommerskole uge 27 med Vissen-bjerg.

 

-Intet at bemærke

 

-Intet at bemærke

 

-Tak for mad til kirkelig aftenskole fra strukturudvalget gruppe 3.

 

2015.02.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter

-Skærtorsdag: 2. April – Annette er tovholder.

-Miniafslutning: 29. marts

-Gospel: 15. marts kl.12-17.

-Sognetur: 6. September Jelling.

-Kirkelig aftenskole 10. marts – Annette sørger for.

Konfirmationer lørdag: Lars, Annette og evt. Arne.

2015.02.06

 

Sognelokaler

Møde på stiftet

2015.02.07

 

Struktur snak – max 1 time

 

 

2015.02.08

 

Eventuelt.

 

2015.02.09

 

Lukket møde

  

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Referat 19 nov 2014 

 

Tilstede: Jan Julin, Lars Hansen, Heidi Kimer Rasmussen, Annette Henderson, Ulla Svane kraft, Rikke Knudsen

 

 

 

Gæster: Horn Andersen, Lisbeth Nielsen, Niels Vestergaard

 

                     

 

                                                                                                            

 

2014.11.00

 

Afbud:

 

Ingen

2014.11.01

 

Godk. dagsorden

Referent

 

Godkendt

Rikke Knudsen

2014.11.02

 

Vi starter mødet med ½ time snak sammen med foredrag foreningen

Foredragsforeningen låner sogne-lokalerne d. 26. november 2014 til juleforedrag. Det er aftalt at fore-dragsforeningen retter henvendelse vedr. brug af lokalet i foråret 2015 og at menighedsråd og foredragsfore-ning prøver at få et samarbejde op at stå i forbindelse med efterårsprog-rammet som fastsættes først i maj måned 2015.

 

2014.11.03

 

Status på økonomi.

 

Intet at bemærke

 

2014.11.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præsten:

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

 

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

-Salmebøger renovering kr. 120 eks. moms – sættes i værk.

-Syn: Vindue i Elisabeths kontor kr. 25.000 efter tilbud fra tømrer.

-Lydanlæg/mikrofoner tilbud kr. 19.000 inkl. moms.

-dragter krybbespil/lucia kr. 10.000

-Rekvisitter kr. 3500

Synsrapport 2014 som sidste år, samt at der bør fældes 4 træer på kirkegårdens græsplæne, PU ansø-ges herom

 

-børnejulegudstjeneste d. 24. kl. 11.

Julekrybbespil og dagplejejul er iværksat.

 

 

-Leni gudstjeneste d. 23. november kl. 17.00.

Der er indgået samarbejdsaftale med Dansk Brandteknik.

 

-Breve vedr. fornyelse sendes ud før jul 2014.

 

-Se punkt ”Hvad rører sig”

2014.11.05

 

Konstituering (se side 2 og 3)

-se vedlagte papir.

2014.11.06

 

Ansøgning sognehus

Lukket møde:

 

2014.11.07

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter - Jul

.4.december risengrødsgudstjenes-te kl.17.00

7.december 9 læsninger: Annette, Ulla, Jan, Lars, Pia, Heidi. Jan finder tre læsere i byen.

2014.11.08

 

Struktur snak

 

201411.09

 

Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valg af formand: Jan Julin
Valg af næstformand: Rikke Steen Knudsen
Valg af kirkeværge: Ulla Svane Kraft
Valg af kasserer: Lars Hansen

 

Valg af regnskabsfører: Niels Vestergaard
Valg af sekretær: Rikke Steen Knudsen
Valg af kontaktperson: Jan Julin
Valg af bygningskyndig: Poul Edvard
Valg af underskriftsberettiget: Jan Julin og Lars Hansen

 

Valg af stående udvalg:

 

Aktivitetsudvalg: Annette Henderson, Elisabeth Koch, Louise Blyme Sejer-Ross, Rikke Knudsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grill-udvalg: Annette Henderson, Heidi Kimer Rasmussen

 

Håndværker- og Sognelokaleudvalg: Lars Hansen, Heidi Kimer Rasmussen.

 

Kirkegårdsudvalget: Alle medlemmer
Valg præsteboligudvalg: Jan Julin, Heidi Kimer Rasmussen, Lars Hansen

 

Valg af valgbestyrelse: Annette Henderson, Heidi Kimer Rasmussen, Rikke Steen Knudsen.
Valg af formand for valgbestyrelsen: Annette Henderson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilstede: Jan Julin, Lars Hansen, Heidi Kimer Rasmussen, Annette Henderson, Ulla Svane kraft, Rikke Knudsen

 

 

 

Gæster: Horn Andersen, Lisbeth Nielsen, Niels Vestergaard

 

                     

 

                                                                                                            

 

2014.11.00

 

Afbud:

 

Ingen

2014.11.01

 

Godk. dagsorden

Referent

 

Godkendt

Rikke Knudsen

2014.11.02

 

Vi starter mødet med ½ time snak sammen med foredrag foreningen

Foredragsforeningen låner sogne-lokalerne d. 26. november 2014 til juleforedrag. Det er aftalt at fore-dragsforeningen retter henvendelse vedr. brug af lokalet i foråret 2015 og at menighedsråd og foredragsfore-ning prøver at få et samarbejde op at stå i forbindelse med efterårsprog-rammet som fastsættes først i maj måned 2015.

 

2014.11.03

 

Status på økonomi.

 

Intet at bemærke

 

2014.11.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præsten:

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

 

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

-Salmebøger renovering kr. 120 eks. moms – sættes i værk.

-Syn: Vindue i Elisabeths kontor kr. 25.000 efter tilbud fra tømrer.

-Lydanlæg/mikrofoner tilbud kr. 19.000 inkl. moms.

-dragter krybbespil/lucia kr. 10.000

-Rekvisitter kr. 3500

Synsrapport 2014 som sidste år, samt at der bør fældes 4 træer på kirkegårdens græsplæne, PU ansø-ges herom

 

-børnejulegudstjeneste d. 24. kl. 11.

Julekrybbespil og dagplejejul er iværksat.

 

 

-Leni gudstjeneste d. 23. november kl. 17.00.

Der er indgået samarbejdsaftale med Dansk Brandteknik.

 

-Breve vedr. fornyelse sendes ud før jul 2014.

 

-Se punkt ”Hvad rører sig”

2014.11.05

 

Konstituering (se side 2 og 3)

-se vedlagte papir.

2014.11.06

 

Ansøgning sognehus

Lukket møde:

 

2014.11.07

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter - Jul

.4.december risengrødsgudstjenes-te kl.17.00

7.december 9 læsninger: Annette, Ulla, Jan, Lars, Pia, Heidi. Jan finder tre læsere i byen.

2014.11.08

 

Struktur snak

 

201411.09

 

Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valg af formand: Jan Julin
Valg af næstformand: Rikke Steen Knudsen
Valg af kirkeværge: Ulla Svane Kraft
Valg af kasserer: Lars Hansen

 

Valg af regnskabsfører: Niels Vestergaard
Valg af sekretær: Rikke Steen Knudsen
Valg af kontaktperson: Jan Julin
Valg af bygningskyndig: Poul Edvard
Valg af underskriftsberettiget: Jan Julin og Lars Hansen

 

Valg af stående udvalg:

 

Aktivitetsudvalg: Annette Henderson, Elisabeth Koch, Louise Blyme Sejer-Ross, Rikke Knudsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grill-udvalg: Annette Henderson, Heidi Kimer Rasmussen

 

Håndværker- og Sognelokaleudvalg: Lars Hansen, Heidi Kimer Rasmussen.

 

Kirkegårdsudvalget: Alle medlemmer
Valg præsteboligudvalg: Jan Julin, Heidi Kimer Rasmussen, Lars Hansen

 

Valg af valgbestyrelse: Annette Henderson, Heidi Kimer Rasmussen, Rikke Steen Knudsen.
Valg af formand for valgbestyrelsen: Annette Henderson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af den 21. oktober 2014

Referat Menighedsrådsmøde Aarup 21. oktober. 2014

                                                                                      

                                                                                                            

 

Tilstede: Lars Hansen, Heidi Kimer Rasmussen, Jan Julin, Ulla Svane Kraft, Anette Henderson, Rikke Knudsen

Gæst: Niels Vestergaard

 

2014.10.00

 

Afbud:

 

Ingen afbud modtaget

2014.10.01

 

Godkendelse af dagsorden

Referent

 

 Godkendt

Rikke Knudsen

2014.10.02

 

Status på økonomi ved Niels

Budget 2015 gennemgået, drøftet og godkendt af menighedsrådet.

Kvartalsrapport pr. 30. September 2015 gennemgået, drøftet og god-kendt af menighedsrådet.

Revisionsprotokollat 2013 godkendt

 

2014.10.03

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

Præsten:

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

Kirkeværge:

 

 

 

Det årlige syn bestilles

 

Risengrødsgudstjeneste d. 4. December i Aarup kirke.

Jan kontakter Lisbeth Nielsen, foredragsforeningen.

Gudstjenesteliste november-marts 2015 godkendt

 

Intet at berette

 

Intet at berette

2014.10.04

 

Hvad rør sig / kommende aktiviteter

Efterårskoncert d. 26. Oktober

Alle Helgen – lys på trækors

2014.10.05

 

Ny struktur

En drøftelse fandt sted. Jan og Ulla deltager i mødet d. 4. november

 

 

 

 

 

 

 

 

.

2014.10.06

 

Eventuelt.

Intet at bemærke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af den 18. september 2014

Aarup menighedsrådsmøde, torsdag d. 18. September 2014.09.18

 

 

Tilstede: Jan Julin, Ulla Svane Kraft, Lars Hansen, Heidi Kimer Rasmussen, Rikke Knudsen

 

Gæst: Niels Vestergaard

 

Afbud: Annette Henderson, Dorte Lindekilde, Louise Blyme Ross

 

 

Godkendt Dagsorden:

Godkendt

 

Referent:

Rikke Knudsen

 

Status ved økonomi ved Niels:

Niels gennemgik regnskabet for perioden – rådet holder budgettet for 2014. 

 

Meddelser:

Formanden:

Da tingene på mangelrapporten ikke er udført af Lars Broe, kan garantien ikke nedskrives. Rådet henstiller til at tingene udbedres og godkendes af arkitekten, hvorefter garantien kan nedskrives.

 

Orientering om møde om strukturændringer efter møde med biskoppen.

 

Præsten:

Konfirmandundervisningen er begyndt.

 

Kontaktperson:

Rikke leder og fordeler arbejdet i forhold til oprydning i arkivet. Kuno hjælper med bordop-stilling.

 

Kirkeværge:

Intet at bemærke.

 

Hvad rører der sig:

Høst er arrangeret. Spaghettigudstjeneste – 60 kuverter hos SuperSpar.

 

Ansøgning om udtrædelse af MR:

Dorte Lindekilde har anmodet om udtrædelse af MR grundet personlige forhold. Louise Blyme Sejersen Ross indtræder i menighedsrådet.

 

Budget 2015 udmelding:

Provstiudvalget har meddelt budgettallet for 2015. Rådet tager budgettet til efterretning med en besparelse på kr. 80.000 i forhold til 2014.09.18

Sognelokaler:

En drøftelse fandt sted.

 

Evt:

 

 


Menighedsrådsmøde Aarup sogn, tirsdag d. 12. februar


Tilstede:

Jan Julin, Ulla Svane Kraft, Henrik Madsen, Heidi Rasmussen, Lars Hansen, Rikke Knudsen

 

Gæst:
Niels Vestergaard
                                                                                 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

2014.02.00

 

Afbud:

 

Dorte Lindekilde, Annette Henderson

2014.02.01

 

Godk. Dagsorden

Referent

 

Godkendt

Rikke Knudsen

2014.02.02

 

Status på økonomi ved Niels

Januar 2014 overskud ca. kr. 30.000 for den første måned.

Årsregnskabet 2013 med kommen-tarer gennemgået – overskuddet var kr. 68.860. Regnskabet skal indsendes til provstiet 1. april 2014 - og til revisoren d. 1. juni 2014. Kommentarer til regnskabet sendes rundt til næste møde.

Lars, Niels, Jan holder indledende møde om budget 2015. Forløbig budgetsamråd i Assens provsti i marts måned med kasserer og for-mand. 

 

2014.02.03

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

 

 

 

Præsten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

 

Kirkeværge:

 

 

 

Kontrakt på sognelokalerne skal for-nyes med Missionen – Jan, Niels og Lars forhandler.

Nytårskur d. 28. februar med perso-nalet i Sognelokalet.

 

Foredrag: 26. februar og 19. marts i Sognelokalerne. Ulla, Arne og Lars stoleopsætning. Jan sørger for det tekniske. Ulla er tovholder fra menig-hedsrådet.

Salmemaraton d. 18. februar: Henrik sørger for vin og glas i kirken.

Fastelavn: 2. marts. Niels og Henrik, Lars, Jan, Ulla, Arne.

Gospel for konfirmander: 16. marts.

Møde i Assens om næste års konfir-mandundervisning: orientering her-om

 

Problemer med at hejse flaget i blæsevejr. Jan undersøger vedr. automatik på flagstangen.

 

Ulla orienterede om sag på kirkegår-den. Ingelise og Ulla samkoordinerer papirer

2014.02.04

 

Hvad rør sig / kommende aktiviteter

Se under præstens meddelser.

2014.02.05

 

Sognelokaler

Jan orienterede beslutningen på seneste provstiudvalgsmøde. Menighedsrådet har besluttet at gen-fremsende ansøgning om byggeri af nyt sognehus på plænen ved kirken til mødet i provstiudvalget i marts måned 2014 – ansøgningen udar-bejdes sammen med arkitekt Poul Edvard, Odense.

2014.02.06

 

Kirkegårdsvedtægt

Godkendt af provstiudvalget.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

2014.02.07

 

Eventuelt:

Intet at bemærke
Referat af MR møde den 14. januar 2014

Tilstede: Jan Julin, Heidi Kimer Rasmussen, Henrik Madsen, Annette Henderson, Lars Hansen, Ulla Svane Kraft, Dorte Lindekilde, Rikke Knudsen

 

Gæst: Niels Vestergaard                                                                      

                                                                                                            

 

 

 

 

 

2014.01.00

 

Afbud:

 

Ingen

2014.01.01

 

Godk. Dagsorden

Referent

 

Godkendt

Rikke Knudsen

2014.01.02

 

Status på økonomi ved Niels

-Provstiudvalget har godkendt regnskabsprotokollatet og regnskab 2012. Budget 2014 er godkendt af provstiudvalget. Der har været an-meldt beholdningseftersyn – alt er i orden jf. revisionsprotokollat til be-holdningseftersyn – Niels sender til provstiet. Jan Julin og Lars Hansen har underskrevet.

-Revisor PWC revisionsprotokollat for 2013, 2014 og 2015 er godkendt af menighedsrådet og underskrevet.

Regnskab 2013 og kvartalsrapport okt-dec 2013 uddelt pr. mail: over-skud på kr. 68.860. Gennemgang af begge og underskrift af kvartalsrap-port.

 

2014.01.03

 

MEDDELELSER:

Formand:

 

 

Præsten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

Kirkeværge:

 

 

 

Brandsyn 22. januar – Ingelise sør-ger herfor.

 

-Julen: Fantastisk kirkegang. Menig-hedsrådet opfordrer til at præsten fortsat bruger nissehuen og ørenrin-gene efter præsten har forladt alte-ret, det er blevet en god tradition at præsten gør således.

-Godkendelse af gudstjenesteliste fra 19. januar til 15. juni: godkendt

-Konfirmander: Der er konfirmation 3. maj 9.30, 11.00 og 12.30. Der er konfirmation d. 4. maj kl. 10.00

-Konfirmandtilmelding 2015: der er sendt ud til de kommende 6. klasser.

 

-intet at bemærke

 

-Gravstedsbreve sendt afsted

2014.01.04

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter

Salmemaraton:18. februar kl. 19.00.

Fastelavn:2. marts kl. 14.00.

Spaghettigudstjeneste 24. januar: kl. 17.00 i Aarup kirke. Der er bestilt spaghetti og kødsovs. Jan, Ulla, Rik-ke og Annette – mødes kl. 17.00 i Sognelokalerne.

Foredrag i februar: 26. februar.

 

2014.01.05

 

Krybbespils dragter

Der afsættes kr. 5000 til dragter.

2014.01.06

 

Møde datoer i 2014

12. februar, 3. marts, 2. april, 29.ap-ril, 3. juni, 24. juni, 26. august, 7. september sognetur, 23. september, 21. oktober, 18. november, 9. de-cember.

Personalenytårskur 28. februar kl. 19.00 – menighedsråd med på-hæng, personale med påhæng.

 

2014.01.07

 

Kirkegårdsvedtægt

Godkendt.

2014.01.08

 

Sognelokaler

Menighedsrådet søger provstiud-valget om godkendelse af nyt sog-nehus på plænen ved kirken og sø-ger om forhåndsgodkendelse om kr. 4.000.000.

2014.01.09

 

Eventuelt.

Intet at bemærke